همه به عروسک های بافتنی و قلاب بافی علاقه دارند. چندتایی از این عروسک های ناز پیدا کردم. فعلا روش بافت این خرس خوشگل و ترجمه کردم براتون می ذارم ولی معنی بعضی قسمت ها رو خوب نمی فهمیدم برای همین به شکل انگلیسی گذاشتم موند.

بدن

با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ) دو زنجیره ببافید.
دور1: 8 پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب.
دور2: ( دو پایه کوتاه در هر پایه) بزنید ( 16 پایه )
دور3: ( یکی در میان یک پایه کوتاه روی یک پایه کوتاه - دو پایه کوتاه در یک پایه کوتاه ) ( 24 پایه )
دور4: ( روی دو پایه، یک پایه کوتاه- روی سومین پایه دو پایه کوتاه  ) ( 32 پایه )
دور5 :( روی سه پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی چهارم 2 پایه کوتاه ) (40 پایه )
دور6: ( روی چهار پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی پنجم 2 پایه کوتاه ) ( 48 پایه )
دور7: در هر پایه یک پایه کوتاه (48 پایه )
دور8: ( روی یازده پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی دوازدهم 2 پایه کوتاه ) ( 50 پایه )
دور9: ( روی دوازده پایه، یک پایه کوتاه- روی سیزدهمین پایه 2 پایه کوتاه ) ( 52 پایه )
دور10: ( روی سیزده پایه، یک پایه کوتاه- روی چهاردهمی 2 پایه کوتاه ) ( 54 پایه )
دور11-16: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (54 پایه)
دور17: ( روی سیزده پایه، یک پایه کوتاه- چهاردهمی و پانزدهمی را دوتا یکی کنید، یعنی یک پایه کوتاه روی آنها بزنید، تا دانه کم شود ) این کار دومرتبه تکرار شود- روی هر یک از 24 پایه ی باقیمانده، یک پایه (52 پایه)
دور18: یک پایه روی هر یک از پایه ها (52 پایه )
دور19: ( روی دوازده پایه، یک پایه کوتاه- دو پایه ی بعدی را دوتا یکی کنید ) دوبار تکرار شود- روی هریک از 24 پایه ی باقیمانده، یک پایه کوتاه ) (50 پایه )
دور20: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (50 پایه )
دور21: ( روی یازده پایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید ) دوبار تکرار شود- روی هریک از24 پایه ی باقیمانده یک پایه کوتاه ) (48 پایه )
دور22-24: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (48 پایه )
دور25: ( روی چهار پایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید ) ( 40 پایه )
دور26و 27: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (40 پایه )
دور28: ( روی سه پایه، یک پایه کوتاه- دو پایه ی بعدی را دوتایکی کنید ) ( 32 پایه )
دور29: ( روی دوپایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید ) (26 پایه )
دور30: روی هر پایه، یک پایه کوتاه ( 26 پایه )
پیش از ادامه داخل آن را تا 1 سانتی متر مانده به انتها با الیاف پرکنید.
دور31-32: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (26 پایه )
دور34: ( هر دوپایه را دوتایکی کنید )
تا بالا با الیاف پر کنید.
دور35: ( هر دوپایه را دوتایکی کنید )
پایان. حدود 8 سانتیمتر از نخ را برای دوختن ( با استفاده از سوزن با سوراخ بزرگ ) باقی بگذارید. نخ را از پایه های باقیمانده رد کنید و محکم بکشید ( منظور اینکه انتها را بدوزید تا کاملا بسته شود ).

سر
با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ). دوزنجیره ببافید.
دورهای 1-5 : مانند رج های 1-5 بدن
دور 6-14: روی هر پایه، یک پایه کوتاه (40 پایه )
دور15 : ( روی چهارپایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید ).
دور16و 17: روی هرپایه یک پایه کوتاه
دور18: ( روی دوپایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید ).
پیش از ادامه تا 2/5 سانتی متر به انتها را با الیاف پرکنید.
دور19: روی یک پایه، یک پایه کوتاه- دوتای بعدی را دوتایکی کنید )
داخل آن را پر کنید و به بدن بدوزید.

پوزه

با رنگ دیگری ( سفید ) دوزنجیره ببافید.
دورهای 1-3: مانند رج های 1-3 بدن.
دور4: ( روی نه پایه، یک پایه کوتاه- روی سه پایه ی بعدی، یک پایه ی نیمه دوبل ) دوبار تکرار شود.
دور5 : روی هر پایه، یک پایه کوتاه (24 پایه )
دور6: رج چهارم را تکرار کنید- join with slip sممنوعch in 1st sc. ( معنی این جمله را نمی دانم ).
پایان.
نواحی پایه ی نیم دوبل دوطرف پوزه هستند.
با نخ مشکی با استفاده از سوزن مخصوص بینی را روی مرکز پوزه گلدوزی کنید. شکل دهان را با دوخت های مستقیم گلدوزی کنید. با الیاف داخل آن را پر کنید و به نیمه ی پایینی سر بدوزید.

پاها ( دوعدد ببافید )

دور1 و 2: مانند رج 1و 2 بدن.
دور3: مانند رج چهار بدن بافته شود.
دور4و 5 : روی هر پایه، یک پایه کوتاه.
دور6: روی سه پایه، یک پایه کوتاه- دوپایه ی بعدی را دوتایکی کنید
دور7-13: روی هرپایه، یک پایه کوتاه
دور14: روی دو پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی بعدی، 2 پایه کوتاه.
دور 15-21: روی هر پایه، یک پایه کوتاه. در انتهای رج 21 join with slip sممنوعch . پایان.
آن ها را با الیاف پرکرده و به انتهای بدن بدوزید.

دست ها ( دوعدد ببافید )

با رنگ اصلی دو زنجیره ببافید.
دور1: 6 پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب
دور2: 2 پایه کوتاه در هر پایه.( 12پایه )
دور3: ( روی یک پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی بعدی، 2 پایه کوتاه زده شود ) (18 پایه )
دور4-6: روی هر پایه، یک پایه کوتاه.
دور7: ( دوپایه را دوتایکی کنید ) چهارمرتبه تکرار شود- روی 10 پایه ی باقیمانده، یک پایه کوتاه. ( 14پایه )
دور8-18: روی هر پایه، یک پایه کوتاه. درپایان رج18 بافتن تمام می شود. حدود 8 سانتی متر نخ برای دوختن باقی بگذارید.
داخل آن را محکم و فشرده پر کنید. هر یک از بازوها را به یک طرف بدن بدوزید.

گوش ها

قسمت داخل گوش ( 2 عدد بافته شود )

با رنگ دوم ( سفید ) دو زنجیره ببافید.
ردیف 1: 3 پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب. Turn ( نمی دونم منظورش چیه ؟ )
ردیف2: یک زنجیره- دو پایه به دنبال آن (6پایه ). Turn
ردیف3: یک زنجیره- ( روی یک پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه بعدی، 2پایه کوتاه ) به دنبال آن- در آخرین پایه رنگ را با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ) عوض کنید (9 پایه ).Turn
ردیف4: با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ). یک زنجیره- ( روی دوپایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی بعدی، 2 پایه کوتاه ) به دنبال آن. پایان
حدود 8سانتی متر نخ برای دوختن باقی بگذارید.

بیرون گوش ( 2 عدد بافته شود )

با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ) 2 زنجیره ببافید.
ردیف1: 3 پایه در دومین زنجیره از قلاب. Turn
ردیف2: یک زنجیره- 2 پایه به دنبال آن (6پایه ). Turn
ردیف3: یک زنجیره- ( روی یک پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی بعدی، 2 پایه کوتاه ) به دنبال آن ( 9 پایه )
ردیف4: یک زنجیره- ( روی دو پایه، یک پایه کوتاه- روی پایه ی بعدی، 2 پایه کوتاه ) به دنبال آن. پایان. حدود 20 سانتی متر نخ برای دوختن باقی بگذارید.
( گوش ها پر نمی شوند ) با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ) گوش درونی را به بیرونی در امتداد لبه ی بالای گوش بدوزید. گوش را پشت و رو کنید و آن را هنگام دوختن خمیده کنید. گوش ها را به دو سمت بالای سر بدوزید. حدود  1 سانتی متر بین گوش ها فاصله بگذارید.

دم

با رنگ اصلی ( قهوه ای تیره ) دو زنجیره ببافید.
دور1: 7 پایه کوتاه در زنجیره ی دوم از قلاب.
دور2: ( 2 پایه کوتاه در هر یک از پایه ها ) (14 پایه )
دور3: یک پایه کوتاه روی هریک از پایه ها. پایان
کمی آن را پر کنید. آن را به انتهای بدن بدوزید.

چشم ها

از چشم های آماده ی حیوانات یا چشم متحرک، دکمه های گرد سیاه می توانید به خرس بدوزید یا اینکه چشم ها را ببافید.
( 2 عدد بافته شود ) دو زنجیره ببافید. 5 پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب. sl st in first sc to join ( ببخشید نمی دونستم یعنی چی؟). پایان.
چشم ها را بالای لبه ی پوزه به سر بدوزید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 مهر 1388    | توسط: نسترن ن    |    | نظرات()